הערליכע רואהיגע ימי שמחה מיט א ספעציעלע שמירה

אראפנעמען עין הרע פון
חתן כלה און די גאנצע משפחה

טוט די ריכטיגע שריט און שרייבט איין אייער גאנצע משפחה אלץ עיני ישועה מעמבער

און געניסט פון א כסדר’דיגע רואיגקייט פיל מיט השפעות טובות    לייגט אריין אייער אינפארמאציע און מיר ווועלן זיך אי"ה פארבינדן מיט אייך