און די געהויבענע חנוכה טעג רייניגט אייך און אייערע משפחה פון עין הרע

און ברענגט אריין און אייער שטוב
א לעכטיגקייט מיט אלע השפעות טובות

טוט די ריכטיגע שריט און שרייבט איין אייער גאנצע משפחה אלץ עיני ישועה מעמבער

און געניסט פון א כסדר’דיגע רואיגקייט פיל מיט השפעות טובות

    לייגט אריין אייער אינפארמאציע און מיר ווועלן זיך אי"ה פארבינדן מיט אייך